Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Sprzedaż funduszy

Usługi maklerskie - fundusze

 

Millennium DM SA prowadzi w Punktach Obsługi Klienta na terenie całego kraju sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy możliwe jest wyłącznie po spełnieniu formalności związanych z oceną poziomu wiedzy klienta, jego doświadczenia inwestycyjnego oraz celów inwestycyjnych.
Szczegółowe informacje o poszczególnych funduszach Millennium TFI, w tym opis czynników ryzyka, zawarte są w odpowiednich prospektach na stronach internetowych Millennium TFI.

Ul. Stanisława Żaryna 2b, 02-593 Warszawa
tel.: (+48 22) 337 58 83

Całodobowa wycena Jednostek Uczestnictwa (+48 22) 337 58 83


Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Jest to fundusz, który lokuje swoje aktywa w instrumenty finansowe emitowane głównie na rynku polskim m.in. w akcje, obligacje czy bony skarbowe, umożliwiając jednocześnie wybór strategii inwestycyjnej zgodnej z indywidualnymi preferencjami i akceptowalnym poziomem ryzyka Klienta.

Fundusz tworzą następujące subfundusze:

 • Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO)
  Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe o terminie wykupu nie dłuższym niż jeden rok lub których okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, emitowane w większości przez Skarb Państwa oraz inne podmioty.

  Inwestycja w Subfundusz wiąże się z możliwością osiągnięcia stopy zwrotu przekraczającej aktualne oprocentowanie na rynku pieniężnym przy relatywnie niskim poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz adresowany jest zatem do inwestorów o krótkim i średnim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 1 rok.
   
 • Subfundusz Instrumentów Dłużnych
  Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów dłużnych, od obligacji skarbowych po obligacje korporacyjne, z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Minimalny udział obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz inne podmioty wynosi 65%. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

  Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz kierowany jest zatem głównie do inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących w średnim i długim terminie stóp zwrotu przewyższających zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.
   
 • Subfundusz Stabilnego Wzrostu
  Dzięki wysokiemu udziałowi dłużnych instrumentów finansowych subfundusz dąży do relatywnie bezpiecznego i stabilnego wzrostu wartości jednostek uczestnictwa. Subfundusz lokuje środki w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów (co najmniej 55% środków) oraz w akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową (od 10% do 40% środków).

  Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi, w których udział obligacji jest dużo większy niż udział akcji, szczególnie do inwestorów zainteresowanych oszczędzaniem średnio lub długoterminowym przy umiarkowanym ryzyku. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.
   
 • Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego
  Polityka inwestycyjna Subfunduszu zakłada zmienną alokację aktywów w akcje i obligacje w zależności od przewidywanych średnio-terminowych trendów rynkowych. Udział akcji w aktywach Subfunduszu jest nie mniejszy niż 20% i nie większy niż 80%. Pozostałe środki Subfundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

  Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi ze znacznym udziałem akcji w portfelu, szczególnie zainteresowanym oszczędzaniem średnio lub długoterminowym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.
   
 • Subfundusz Dynamicznych Spółek
  Subfundusz może inwestować od 60% do 100% akcje polskich spółek notowanych na GPW, przy czym znaczną część portfela akcyjnego subfunduszu stanowią spółki o małej i średniej kapitalizacji. Pozostałe środki subfundusz lokuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

  Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy wysokim poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz adresowy jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi o dużym udziale akcji spółek małych i średnich w portfelu, szczególnie zainteresowanych oszczędzaniem długoterminowym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.
   
 • Subfundusz Akcji
  Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje polskich spółek notowanych na GPW – ich udział w portfelu subfunduszu może wynosić nawet 100%. Do portfela wybierane są głównie spółki oferujące duży potencjał wzrostu, co daje szanse na wyższe zyski niż w przypadku innego rodzaju inwestycji.

  Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy wysokim poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi o dużym udziale akcji w portfelu, szczególnie zainteresowanych oszczędzaniem długoterminowym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Jest to fundusz, który lokuje swoje aktywa w instrumenty dostępne zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych, wykorzystując także strategie typu „fundusz funduszy”, w których część lub całość środków inwestowana jest w inne, zagraniczne fundusze inwestycyjne, z zabezpieczeniem ich ryzyka walutowego.

Fundusz tworzą następujące subfundusze:

 • Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
  Subfundusz lokuje powierzone środki głównie w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto część portfela stanowią papiery emitowane przez Skarb Państwa.

  Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 1 rok.
   
 • Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu
  Subfundusz typu „fundusz funduszy”. Środki Subfunduszu lokowane są do 100% w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie aktywów głównie w instrumenty dłużne, w akcje oraz tzw. alternatywne klasy aktywów. Subfundusz może także inwestować w instrumenty pochodne. Polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada stworzenie globalnie zdywersyfikowanego portfela o umiarkowanym ryzyku, który będzie inwestował w różne instrumenty finansowe, z przeważającym udziałem obligacji (powyżej 50%) oraz istotnym udziałem akcji (ok 30%), z zachowaniem odpowiednich kryteriów dywersyfikacji. Subfundusz zabezpiecza ryzyko walutowe inwestycji do PLN.
  Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka utraty kapitału. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.
   
 • Subfundusz Konserwatywny
  Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych wynosi 70% aktywów Subfunduszu. Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym (minimalny poziom takich lokat to 50% aktywów Subfunduszu) oraz w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Nie więcej niż 20% aktywów Subfunduszu może być lokowane łącznie w obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i listy zastawne banków hipotecznych. Również nie więcej niż 20% aktywów Subfunduszu może być lokowane w akcje.

  Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych.

  Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.
   
 • Subfundusz Absolute Return
  W ramach stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu, Subfundusz inwestuje w wiele klas aktywów, na rynkach akcji, instrumentów dłużnych, walutowym oraz pieniężnym, także z wykorzystaniem instrumentów pochodnych oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane na rynkach zagranicznych z zabezpieczeniem ryzyka walutowego do PLN.

  Stopy zwrotu Subfunduszu nie powinny być skorelowane ze zmianami wartości indeksów giełdowych.

  Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy wysokim poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów: akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, posiadających długi horyzont inwestycyjny, chcących lokować nadwyżki w fundusz, który ma potencjał zysku w czasie hossy i bessy, poszukujących dywersyfikacji portfela oszczędności poprzez inwestowanie w szeroką gamę instrumentów. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.
   
 • Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych
  Subfundusz typu "fundusz funduszy". Środki Subfunduszu lokowane są do 100% w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków w aktywa alternatywne do akcji i obligacji, np. fundusze private-equity, nieruchomości, surowców czy absolutnej stopy zwrotu. Przedmiotem inwestycji Subfunduszu są tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych operujących w różnych segmentach światowego rynku finansowego i nie można wskazać jednego głównego rynku, który miałby decydujący wpływ na wyniki Subfunduszu. Subfundusz zabezpiecza ryzyko walutowe inwestycji do PLN.

  Wartość aktywów Subfunduszu charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, z tego względu inwestycja w Subfundusz wiąże się z wysokim poziomem ryzyka utraty kapitału, zatem okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.
   
 • Subfundusz Globalny Akcji
  Subfundusz należy do typu „fundusz funduszy”. Polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada alokację do 100% aktywów w akcje na rynkach globalnych, z zachowaniem odpowiednich kryteriów dywersyfikacji. Środki Subfunduszu lokowane są głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie aktywów głównie w akcje. Subfundusz może także inwestować w instrumenty pochodne. Subfundusz zabezpiecza ryzyko walutowe inwestycji do PLN.

  Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy wysokim poziomie ryzyka utraty kapitału ze względu na dużą zmienność wartości aktywów Subfunduszu wynikającą ze składu portfela.

  Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

Organizacje