Oferta pierwotna Onde S.A. akceptacja

Publiczna oferta akcji  Onde S.A.


Podstawowe dane o emisji


Ofertą publiczną objętych jest do 17 096 700  akcji  (Akcje Oferowane), w tym do 8 250 000 Akcji Nowej Emisji oraz do 8 846 700 Akcji Sprzedawanych.


Akcje oferowane będą:

 • Inwestorom Indywidualnym oraz 
 • Inwestorom  Instytucjonalnym.

Millenium Dom Maklerski nie przyjmuje zapisów na Akcje kierowane od Inwestorów Instytucjonalnych.

 

Informacje dla Inwestorów składających zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych:

 • Zapisy są przyjmowane po Cenie Maksymalnej, ustalonej na poziomie  26 zł. za jedną Akcję Oferowaną.
 • Cena ostateczna (Cena Emisyjna) oraz informacja o liczbie oferowanych akcji  zostanie opublikowana w dniu 1 lipca 2021 r.  po godz. 17:00.
 • W dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych, zostanie podjęta decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych. Ponadto, zostanie ustalona ostateczna liczbę akcji oferowana poszczególnym kategoriom inwestorów.
 • W kategorii Inwestorów Indywidulanych Inwestor może złożyć wiele zapisów.
 • Minimalna ilość akcji objęta jednym zapisem to 100 akcja.
 • Maksymalna ilość akcji objęta jednym zapisem to 200 000 akcji.
 • Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem przypadków skutkujących prawem do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu określonych przez Ustawę o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże Inwestora do czasu przydziału akcji albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia oferty.
 • Przydział akcji oferowanych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW, w związku z czym inwestor zainteresowany złożeniem zapisu powinien posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapis.
 • Inwestor w chwili składania zapisu musi posiadać na rachunku pieniężnym w domu maklerskim środki (w skład których wchodzą niezablokowane środki pieniężne) w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji, na którą zamierza złożyć zapis i Ceny Maksymalnej, powiększone o wartość prowizji.
 • Nierozliczone należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych nie mogą stanowić pokrycia zlecenia.  
 • Wydzielenia i blokady środków pieniężnych na lokatę terminową następuje po rozliczeniu sesji w każdym dniu obowiązywania Umowy o przekazywanie środków pieniężnych Inwestora na lokatę  terminową (o ile inwestor podpisał z Millennium Domem Maklerskim stosowną umowę).
 •  Z chwilą wydzielenia środki pieniężne ewidencjonowane na rachunku pieniężnym Inwestora w Domu Maklerskim nie podlegają dalszej ewidencji na tym rachunku tj. nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek dyspozycji Inwestora.
 • Niewykorzystana część wpłaconych środków zostanie odblokowana  na rachunku pieniężnym Inwestora w terminie do 7 dni od dokonania przydziału Akcji Oferowanych, ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty lub niedojściu Oferty do skutku, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek.
 • Zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych można składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego lub za pośrednictwem telefonu  oraz Internetu (o ile inwestor podpisał z Millennium Domem Maklerskim stosowną umowę).
 • Millennium Dom Maklerski prowadzi obsługę zapisów na zakup w ofercie publicznej akcji  Onde S.A. w dniach od 24 czerwca do 1 lipca 2021 r. (  zapisy w POK oraz składane telefonicznie  przyjmowane będą w godzinach pracy POK oraz infolinii telefonicznej, natomiast zapisy składane z wykorzystaniem sieci Internet  całodobowo, a  w dniu 1 lipca 2021 r. do godziny 16:59).
 •  Szczegółowe dane o emisji znajdują się w prospekcie emisyjnym.
 • Przed złożeniem zapisu na Akcje prosimy o zapoznanie się  z prospektem emisyjnym Onde S.A.

 

Przewidywany harmonogram oferty:

23 czerwca 2021 r.

publikacja Prospektu 

24 czerwca -1 lipca 2021 r.

okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (w dniu 1 lipca 2021 r. do godz. 16:59)

24 czerwca 2021 r.

rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

1 lipca 2021 r.

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

 

1 lipca 2021 r. po godz. 17:00

publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

 

2 lipca 2021 r. - 7 lipca 2021 r.

okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 7 lipca 2021 r.

ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Globalnego Koordynatora

do 8 lipca 2021 r.

przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)

około 2 tygodnie od Dnia Przydziału

zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i Praw do Akcji na GPW

około 6 tygodni od Dnia Przydziału

zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych

Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie.

 

 

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Onde S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, jest prospekt, sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Prospekt, po jego zatwierdzeniu w dniu 23.06.2021 przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (http://www.onde.pl) i Globalnego Koordynatora (www.trigon.pl). Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

Oferta akcji Onde S.A. będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii ani Australii."