Oferta pierwotna Captor Therapeutics S.A.

Publiczna oferta akcji Captor Therapeutics S.A.


Podstawowe dane o emisji


Ofertą publiczną objętych jest do 1 069 500 akcji zwykłych zwanych w Prospekcie jako Akcje Oferowane o wartości nominalnej 0,10 zł każda, na które składa się:

 • publiczna emisja nie więcej niż 871.500 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki („Nowe Akcje”)
 • publiczna sprzedaż nie więcej niż 198.000 istniejących akcji zwykłych serii B Spółki („Akcje Sprzedawane”)


Akcje oferowane będą w dwóch transzach:

 • Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz   
 • Transzy Inwestorów Instytucjonalnych  

Millenium Dom Maklerski nie prowadzi zapisów na Akcje Oferowane kierowane do Inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

 

Informacje dla Inwestorów składających zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych:

 • Zapisy są przyjmowane po Cenie Maksymalnej, ustalonej na poziomie 172,00 zł. za jedną Akcję Oferowaną.
 • Cena ostateczna (Cena Emisyjna) oraz informacja o liczbie oferowanych akcji  zostanie opublikowana do dnia 30 marca 2021 r.  
 • Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych, zostanie podjęta decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych. Ponadto, zostanie ustalona ostateczna liczbę akcji oferowana poszczególnym kategoriom inwestorów.
 • W Transzy Inwestorów Indywidualnych Inwestor może złożyć wiele zapisów.
 • Minimalna wielkość zapis w Transzy Inwestorów Indywidualnych to 100 akcji.
 • Maksymalna wielkość zapisu w Transzy Inwestorów Indywidualnych to 10 000  akcji.
 • Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem przypadków skutkujących prawem do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu określonych przez Ustawę o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże Inwestora do czasu przydziału akcji albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia oferty.
 • Przydział akcji oferowanych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW, w związku z czym inwestor zainteresowany złożeniem zapisu powinien posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapis.
 • Inwestor w chwili składania zapisu musi posiadać na rachunku pieniężnym w domu maklerskim środki (w skład których wchodzą niezablokowane środki pieniężne) w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji, na którą zamierza złożyć zapis i Ceny Maksymalnej, powiększone o wartość prowizji.  
 • Nierozliczone należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych nie mogą stanowić pokrycia zlecenia.  
 • Wydzielenia i blokady środków pieniężnych na lokatę terminową następuje po rozliczeniu sesji w każdym dniu obowiązywania Umowy o przekazywanie środków pieniężnych Inwestora na lokatę  terminową (o ile inwestor podpisał z Millennium Domem Maklerskim stosowną umowę).
 •  Z chwilą wydzielenia środki pieniężne ewidencjonowane na rachunku pieniężnym Inwestora w Domu Maklerskim nie podlegają dalszej ewidencji na tym rachunku tj. nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek dyspozycji Inwestora.
 • Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych można składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego lub za pośrednictwem telefonu  oraz Internetu (o ile inwestor podpisał z Millennium Domem Maklerskim stosowną umowę).
 • Millennium Dom Maklerski prowadzi obsługę zapisów na zakup w ofercie publicznej akcji  Captor Therapeutics S.A.  w dniach od 23 do 30 marca 2021 r. (  zapisy w POK oraz składane telefonicznie  przyjmowane będą w godzinach pracy POK oraz infolinii telefonicznej, natomiast zapisy składane z wykorzystaniem sieci Internet   całodobowo.  
 • W dniu 30 marca 2021 r. zapisy będą przyjmowane do godziny 17:00.
 • Niewykorzystana część wpłaconych środków zostanie odblokowana  na rachunku pieniężnym Inwestora w terminie do 7 dni od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych, ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty lub niedojściu Oferty do skutku, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek.
 • Szczegółowe dane o emisji znajdują się w Prospekcie.
 • Przed złożeniem zapisu na Akcje prosimy o zapoznanie się  z Prospektem Captor Therapeutics S.A.


 

Przewidywany harmonogram oferty:

23- 30 marca 2021 roku

przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych (do dnia 30 marca 2021 roku do godziny 17:00)

22 marca 2021 roku

rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych

30 marca 2021 roku

zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych ustalenie i opublikowanie Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

31 marca – 6 kwietnia 2021 roku

przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych.

7 kwietnia 2021 roku

ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firm Inwestycyjnych

8 kwietnia 2021 roku

przydział Akcji Oferowanych.

Około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych

 przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Praw do Akcji oraz Akcji Dopuszczanych (z wyłączeniem Nowych Akcji) na rynku regulowanym

Około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych

przewidywany termin wprowadzenia oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym

Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie.

 

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Captor Therapeutics S.A. z siedzibą w Wrocławiu („Spółka”), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, jest prospekt, sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Prospekt, po jego zatwierdzeniu w dniu 22.03.2021 przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (http://www.captortherapeutics.com). Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

Oferta akcji Captor Therapeutics S.A. będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii ani Australii."