Oferta sprzedaży 3LP S.A.

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach („Spółka”), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, jest prospekt, sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Prospekt, po jego zatwierdzeniu w dniu 26 kwietnia 2022 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (http://www.3lp.eu). Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

Oferta akcji spółki 3LP S.A. będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii ani Australii."

Oferta publiczna akcji  3LP S.A.


Podstawowe dane o emisji


Ofertą publiczną objętych jest do 15 900 00 akcji  (Akcje Oferowane).


Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są:

 • Inwestorzy Indywidualni oraz
 • Inwestorzy Instytucjonalni

Millenium Dom Maklerski nie przyjmuje zapisów na Akcje kierowane od Inwestorów Instytucjonalnych.

 

Informacje dla Inwestorów składających zapisy:

 • Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, ustalonej na poziomie 00 zł. za jedną Akcję Oferowaną.
 • Cena ostateczna (Cena Emisyjna) oraz informacja o liczbie oferowanych akcji  zostanie opublikowana w dniu 17 maja 2022 r.
 •  W dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych, zostanie podjęta decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych. Ponadto, zostanie ustalona ostateczna liczbę akcji oferowana poszczególnym kategoriom inwestorów.
 • W kategorii Inwestorów Indywidulanych Inwestor może złożyć wiele zapisów.
 • Minimalna ilość akcji objęta jednym zapisem to 100 akcji.
 • Maksymalna ilość akcji objęta jednym zapisem to 300 000 akcji.
 • Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem przypadków skutkujących prawem do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu określonych przez Ustawę o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże Inwestora do czasu przydziału akcji albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia oferty.
 • Przydział akcji oferowanych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW, w związku z czym inwestor zainteresowany złożeniem zapisu powinien posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapis.  
 • Inwestor w chwili składania zapisu musi posiadać na rachunku pieniężnym w domu maklerskim środki (w skład których wchodzą niezablokowane środki pieniężne) w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji, na którą zamierza złożyć zapis i ustalonej ceny za akcję oraz prowizji maklerskiej.
 • Nierozliczone należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych nie mogą stanowić pokrycia zlecenia.  
 • Wydzielenia i blokady środków pieniężnych na lokatę terminową następuje po rozliczeniu sesji w każdym dniu obowiązywania Umowy o przekazywanie środków pieniężnych Inwestora na lokatę  terminową (o ile inwestor podpisał z Millennium Domem Maklerskim stosowną umowę).
 • Z chwilą wydzielenia środki pieniężne ewidencjonowane na rachunku pieniężnym Inwestora w Domu Maklerskim nie podlegają dalszej ewidencji na tym rachunku tj. nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek dyspozycji Inwestora.
 • Niewykorzystana część wpłaconych środków zostanie odblokowana  na rachunku pieniężnym Inwestora w terminie do 7 dni od dokonania przydziału Akcji Oferowanych, ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty lub niedojściu Oferty do skutku, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek.
 • Zapisy od Uprawnionych Inwestorów będą przyjmowane osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego oraz za pośrednictwem telefonu lub internetu (o ile inwestor podpisał z Millennium Domem Maklerskim stosowną umowę).
 • Millennium Dom Maklerski prowadzi obsługę zapisów na zakup w ofercie publicznej akcji  3LP S.A. w dniach od 10 - 17 maja 2022 r. (  zapisy w POK oraz składane telefonicznie  przyjmowane będą w godzinach pracy POK oraz infolinii telefonicznej, natomiast zapisy składane z wykorzystaniem sieci Internet  całodobowo, a  w dniu 17 maja 2022 r. do godziny 23:59).
 • Szczegółowe dane o emisji znajdują się w prospekcie.
 • Przed złożeniem zapisu na akcje prosimy o zapoznanie się  z prospektem  3LP S.A.

 

 

Przewidywany harmonogram oferty:

26 kwietnia 2022 r.

publikacja Prospektu (rozpoczęcie Oferty Publicznej)

9 maja 2022 r.

Publikacja Ceny Maksymalnej w formie suplementu do Prospektu

10 maja – 17 maja 2022 r.

okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych („Okres Przyjmowania Zapisów od Inwestorów Indywidualnych”) (do dnia 17 maja 2022 roku do godz. 23:59)

10 maja 2022 r.

rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

17 maja 2022 r.

zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

17 maja 2022 r.

ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych („Data Ustalenia Ceny”)

18 maja – 23 maja 2022 r.

okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

25 maja 2022 r.

przyjmowanie zapisów, jeśli nastąpią, przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Menedżera Oferty

27 maja 2022 r.

przydział Akcji Oferowanych („Data Przydziału”), zamknięcie Oferty

około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych

przewidywany termin rozpoczęcia notowania Praw do Akcji („PDA”) na GPW, z zastrzeżeniem, że termin ten uzależniony jest również od przebiegu postępowań prowadzonych przez KDPW oraz GPW w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych

przewidywany termin rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących oraz Nowych Akcji (akcje po PDA) na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie.

 

 

 

Organizacje