Zgoda Pepco Group N.V.

Publiczna oferta akcji Pepco Group N.V.


Podstawowe dane o ofercie


Ofertą publiczną objętych jest do 102 718 447 akcji (z wyłączeniem akcji dodatkowego przydziału) (Akcje Sprzedawane), które łącznie z akcjami dodatkowego przydziału mogącymi stanowić maksymalnie 15 407 767 akcji tworzą pulę 118 126 214 akcji w ofercie (Akcje Oferowane).


Akcje oferowane będą:

 • Inwestorom Indywidualnym oraz 
 • Inwestorom  Instytucjonalnym.

Millennium Dom Maklerski nie przyjmuje zapisów na Akcje kierowane od Inwestorów Instytucjonalnych.

 

Informacje dla Inwestorów składających zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych:

 

 • Inwestorom Indywidualnym zaoferowanych zostanie nie więcej niż 5% ostatecznej ilości Akcji Sprzedawanych tj. nie więcej niż 5% z 102 718 447 akcji.
 • Zapisy są przyjmowane po Cenie Maksymalnej, ustalonej na poziomie 46 zł. za jedną akcję.
 • Cena ostateczna oraz informacja o liczbie oferowanych akcji zostanie opublikowana w dniu 14 maja 2021 r. (lub zbliżonym terminie).  
 • W dniu ustalenia ceny Akcji Oferowanych, zostanie również podjęta decyzja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ofercie. Ponadto, zostanie ustalona ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowana poszczególnym kategoriom inwestorów.
 • W kategorii Inwestorów Indywidulanych Inwestor może złożyć wiele zapisów.
 • Minimalna ilość akcji objęta jednym zapisem to 1 akcja.
 • Maksymalna ilość akcji objęta jednym zapisem to 5 000 000 akcji.
 • Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem przypadków skutkujących prawem do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu określonych przez Ustawę o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże Inwestora do czasu przydziału akcji albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia oferty.
 • Przydział akcji oferowanych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW, w związku z czym inwestor zainteresowany złożeniem zapisu powinien posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapis.
 • Inwestor w chwili składania zapisu musi posiadać na rachunku pieniężnym w domu maklerskim środki (w skład których wchodzą niezablokowane środki pieniężne) w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji, na którą zamierza złożyć zapis i Ceny Maksymalnej.
 • Nierozliczone należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych nie mogą stanowić pokrycia zlecenia.  
 • Wydzielenia i blokady środków pieniężnych na lokatę terminową następuje po rozliczeniu sesji w każdym dniu obowiązywania umowy o przekazywanie środków pieniężnych Inwestora na lokatę terminową (o ile inwestor podpisał z Millennium Domem Maklerskim stosowną umowę).
 • Z chwilą wydzielenia środki pieniężne ewidencjonowane na rachunku pieniężnym Inwestora w Domu Maklerskim nie podlegają dalszej ewidencji na tym rachunku tj. nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek dyspozycji Inwestora.
 • Niewykorzystana część wpłaconych środków zostanie odblokowana na rachunku pieniężnym Inwestora w terminie siedmiu dni od dokonania przydziału akcji, ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty lub niedojściu Oferty do skutku, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek.
 • Zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych można składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego lub za pośrednictwem telefonu oraz Internetu (o ile inwestor podpisał z Millennium Domem Maklerskim stosowną umowę).
 • Millennium Dom Maklerski prowadzi obsługę zapisów na zakup w ofercie publicznej akcji Pepco Group N.V. w dniach od 6 maja do 13 maja 2021 r.  zapisy w POK oraz składane telefonicznie przyjmowane będą w godzinach pracy POK oraz infolinii telefonicznej, natomiast zapisy składane z wykorzystaniem sieci Internet  całodobowo, a w dniu 13 maja 2021 r. do godziny 17:00).
 • Szczegółowe dane o Ofercie znajdują się w prospekcie dostępnym na stronie internetowej Pepco Group N.V. pod adresem https://www.pepcogroup.eu/, a także, jedynie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (www.bm.pkobp.pl).
 • Przed złożeniem zapisu na akcje prosimy o zapoznanie się z prospektem Pepco Group N.V.

 

Przewidywany harmonogram oferty:

5 maja 2021 r.

Zatwierdzenie Prospektu przez AFM

Paszportowanie Prospektu do KNF (oraz powiadomienie ESMA)

5 maja 2021 r.

Zawarcie Umowy o Gwarantowaniu Oferty i publikacja Prospektu Rozpoczęcie Oferty – rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

6 maja 2021 r. – 13 maja 2021 r.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych – przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 13 maja 2021 r.)

13 maja 2021 r.

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału), które będą oferowane w ramach Oferty, oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które będą oferowane poszczególnym kategoriom inwestorów (Dzień Ustalenia Ceny)

14 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie)

Zawarcie aneksu cenowego do Umowy Gwarantowania Oferty określającego m.in. Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych i ostateczną liczbę Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału), które zostaną zaoferowane w Ofercie i ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów

Publikacja informacji na temat Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału), które będą oferowane w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów, w formacie elektronicznym, umożliwiającym wyszukiwanie informacji w obrębie dokumentu, na stronie internetowej Spółki oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego (www.bm.pkobp.pl)

14 maja 2021 r. – 18 maja 2021 r.

Okres składania i przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Instytucjonalnych lub Współprowadzących Księgę Popytu w imieniu Inwestorów Instytucjonalnych

Nie później niż 18 maja 2021 r.

Dokonanie płatności za Akcje Oferowane objęte zapisami przez Inwestorów Instytucjonalnych lub Współprowadzących Księgę Popytu w imieniu Inwestorów Instytucjonalnych

20 maja 2021 r.

Przydział za pośrednictwem systemu GPW – składanie zleceń nabycia dla celów sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym za pośrednictwem systemu GPW

Przydział Akcji Oferowanych (Dzień Przydziału)

21 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie)

Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych

25 maja 2021 r.

Przewidywana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i poprawne) – zamknięcie Oferty

26 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie)

Przewidywany pierwszy dzień notowań Akcji na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW (Dzień Rozpoczęcia Notowań).

Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie.

 

 

Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii, RPA lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 596/2014 oraz Rozporządzania delegowanego (UE) Komisji 2016/958.

Niniejszy materiał ma charakter reklamy dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji Pepco Group N.V. („Spółka”). Prospekt sporządzony w związku pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Stichting Autoriteit Financiële Markten, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym Holandii – w dniu 5 maja 2021 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt wraz z tłumaczeniem jego podsumowania na język polski, został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.pepcogroup.eu/), a także, jedynie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (www.bm.pkobp.pl). Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem Oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki.

[Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „będzie”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki działalności Spółki i jej rozwój będą się istotnie różniły od wyników i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.]

Organizacje