Zgoda Grupa Pracuj S.A.

Oferta publiczna akcji  Grupa Pracuj  S.A.


Podstawowe dane o emisji


Ofertą publiczną objętych jest do 22 380 626 akcji  (Akcje Oferowane).


Akcje oferowane będą:

 • Inwestorom Indywidualnym oraz 
 • Inwestorom  Instytucjonalnym.

Millenium Dom Maklerski nie przyjmuje zapisów na Akcje kierowane od Inwestorów Instytucjonalnych.

 

Informacje dla Inwestorów składających zapisy przez Inwestorów Indywidualnych:

 • Zapisy są przyjmowane po Cenie Maksymalnej, ustalonej na poziomie  82 zł. za jedną Akcję Oferowaną.
 • Cena ostateczna (Cena Emisyjna) oraz informacja o liczbie oferowanych akcji  zostanie opublikowana w dniu 24 listopada 2021 r.  (lub w okolicach tej daty).
 • W dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych, zostanie podjęta decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych. Ponadto, zostanie ustalona ostateczna liczbę akcji oferowana poszczególnym kategoriom inwestorów.
 • W kategorii Inwestorów Indywidulanych Inwestor może złożyć wiele zapisów.
 • Minimalna ilość akcji objęta jednym zapisem to 100 akcja.
 • Maksymalna ilość akcji objęta jednym zapisem to 72 000 akcji.
 • Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem przypadków skutkujących prawem do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu określonych przez Ustawę o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże Inwestora do czasu przydziału akcji albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia oferty.
 • Przydział akcji oferowanych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW, w związku z czym inwestor zainteresowany złożeniem zapisu powinien posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapis.
 • Inwestor w chwili składania zapisu musi posiadać na rachunku pieniężnym w domu maklerskim środki (w skład których wchodzą niezablokowane środki pieniężne) w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji, na którą zamierza złożyć zapis i Ceny Maksymalnej, powiększone o wartość prowizji.
 • Nierozliczone należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych nie mogą stanowić pokrycia zlecenia.  
 • Wydzielenia i blokady środków pieniężnych na lokatę terminową następuje po rozliczeniu sesji w każdym dniu obowiązywania Umowy o przekazywanie środków pieniężnych Inwestora na lokatę  terminową (o ile inwestor podpisał z Millennium Domem Maklerskim stosowną umowę).
 •  Z chwilą wydzielenia środki pieniężne ewidencjonowane na rachunku pieniężnym Inwestora w Domu Maklerskim nie podlegają dalszej ewidencji na tym rachunku tj. nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek dyspozycji Inwestora.
 • Niewykorzystana część wpłaconych środków zostanie odblokowana  na rachunku pieniężnym Inwestora w terminie do 7 dni od dokonania przydziału Akcji Oferowanych, ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty lub niedojściu Oferty do skutku, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek.
 • Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych można składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego lub za pośrednictwem telefonu  oraz Internetu (o ile inwestor podpisał z Millennium Domem Maklerskim stosowną umowę).
 • Millennium Dom Maklerski prowadzi obsługę zapisów na zakup w ofercie publicznej akcji  Grupa Pracuj S.A. w dniach od 17 - 24 listopada 2021 r. (  zapisy w POK oraz składane telefonicznie  przyjmowane będą w godzinach pracy POK oraz infolinii telefonicznej, natomiast zapisy składane z wykorzystaniem sieci Internet  całodobowo, a  w dniu 24 listopada 2021 r. do godziny 16:59).
 •  Szczegółowe dane o emisji znajdują się w prospekcie.
 • Przed złożeniem zapisu na Akcje prosimy o zapoznanie się  z prospektem Grupa Pracuj S.A.

 

Przewidywany harmonogram oferty:

16 listopada 2021 r..

publikacja Prospektu (zawierającego informację o Cenie Maksymalnej)

17-24 listopada 2021 r.

proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

17-24 listopada 2021 r.

okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godz. 16:59 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 24 listopada 2021 r.)

24 listopada 2021 r.  (lub w okolicach tej daty)

publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty przez każdego z Akcjonariuszy Sprzedających oraz liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

25 listopada – 29 listopada 2021 r.

przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych  

nie później niż 29 listopada 2021 r.

dokonanie płatności za Akcje Oferowane przez Inwestorów Instytucjonalnych

do 30 listopada 2021 r.

ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenia Gwarantów Oferty lub Gwarantów Oferty albo ich podmiotów powiązanych w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty

30 listopada 2021 r.

przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)

30 listopada 2021 r.  (lub w okolicach tej daty)

zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych

7 grudnia 2021 r.

zakładana data wystawienia zleceń rozrachunku w celu zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych 

8 grudnia 2021 r.

zakładana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)

9 grudnia 2021 r.  (lub w okolicach tej daty)

przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Oferowanych, na GPW

Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie.

 

 

 Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.

Niniejszy materiał jest adresowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.

Niniejszy materiał publikowany jest w związku z planowaną ofertą publiczną akcji Grupa Pracuj S.A.  („Emitent”). Publiczna oferta akcji Emitenta na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu sporządzonego w języku polskim, który będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Emitencie i akcjach Emitenta, a także o dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym. Prospekt Emitenta jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (www.grupapracuj.pl) (oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl)) po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Emitenta. Inwestorzy powinni przeczytać prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Emitenta.

Organizacje