Oferta pierwotna Gaming Factory SA|

Publiczna oferta akcji Gaming Factory S.A.


Podstawowe dane o emisji


Ofertą publiczną objętych jest do 1 100 00 akcji serii E (Nowe Akcje) oraz do 275 000 akcji serii B (Akcje Sprzedawane), łącznie do 1 375 000 akcji zwanych w Prospekcie Emisyjnym jako  Akcje Oferowane o wartości nominalnej  0,10 zł każda.  


Akcje oferowane będą w dwóch transzach:

 • Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 
 • Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Millenium Dom Maklerski nie prowadzi zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Komunikat Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA  - z dnia 23 czerwca 2020 r. - zasadach obsługi zapisów w ofercie publicznej akcji Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie.

Informacje dla Inwestorów składających zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych:

 • Zapisy są przyjmowane po Cenie Maksymalnej, ustalonej na poziomie 15,50 zł. za jedną Akcję Oferowaną
 • Cena ostateczna (Cena Emisyjna) oraz informacja o liczbie oferowanych akcji  zostanie opublikowana w dniu 2 lipca 2020 r.  
 • Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych, zostanie podjęta decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych. Ponadto, zostanie ustalona ostateczna liczbę akcji oferowana poszczególnym kategoriom inwestorów..
 • W Transzy Inwestorów Indywidualnych Inwestor może złożyć wiele zapisów.
 • Minimalna wielkość zapis w Transzy Inwestorów Indywidualnych to 20  akcji.
 • Maksymalna wielkość zapisu w Transzy Inwestorów Indywidualnych to 100 000  akcji.
 • Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem przypadków skutkujących prawem do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu określonych przez Ustawę o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże Inwestora do czasu przydziału akcji albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia oferty.
 • Przydział akcji oferowanych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW, w związku z czym inwestor zainteresowany złożeniem zapisu powinien posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapis.
 • Inwestor w chwili składania zapisu musi posiadać na rachunku pieniężnym w domu maklerskim środki (w skład których wchodzą niezablokowane środki pieniężne) w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji, na którą zamierza złożyć zapis i Ceny Maksymalnej, powiększone o wartość prowizji. Nierozliczone należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych nie mogą stanowić pokrycie zlecenia.  
 •  Niewykorzystana część wpłaconych środków zostanie odblokowana  na rachunku pieniężnym Inwestora w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych, ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty lub niedojściu Oferty do skutku, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek.
 • Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych można składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego lub za pośrednictwem telefonu  oraz Internetu (o ile inwestor podpisał z Millennium Domem Maklerskim stosowną umowę).
 • Millennium Dom Maklerski prowadzi obsługę zapisów na zakup w ofercie publicznej akcji  Gaming Factory S.A. w dniach od 24 czerwca do 1 lipca 2020 r. (  zapisy w POK oraz składane telefonicznie  przyjmowane będą w godzinach pracy POK oraz infolinii telefonicznej, natomiast zapisy składane z wykorzystaniem sieci Internet   całodobowo, a  w dniu 1 lipca 2020 r. do godziny 23:59.).
 • Szczegółowe dane o emisji znajdują się w prospekcie emisyjnym.

Przewidywany harmonogram oferty:

24 czerwca – 1 lipca 2020 roku

przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych (w dniu 1 lipca 2020 roku do godz. 23:59)

24 czerwca 2020 roku

rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

2 lipca 2020 roku

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych; ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych

3 – 8 lipca 2020 roku

przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych

8 lipca 2020 roku

ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firmy Inwestycyjnej

9 lipca 2020 roku

przydział Akcji Oferowanych, zamknięcie Oferty

około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym

około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym

 

 

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, jest prospekt, sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Prospekt, po jego zatwierdzeniu w dniu 19.06.2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.gamingfactory.pl) i Firmy Inwestycyjnej (www.trigon.pl). Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

Oferta akcji Gaming Factory S.A. będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii ani Australii."

 

Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie.