Zgoda Allegro

Publiczna oferta akcji  Allegro.eu


Podstawowe dane o emisji


Ofertą publiczną objętych jest do 163 599 596 akcji  (Istniejące Akcje Sprzedawane) oraz do 28 571 429 akcji   (Nowe Akcje Sprzedawane), łącznie do 187 826 087 akcji  (Akcje Oferowane) o wartości nominalnej  0,01 zł każda.  


Akcje oferowane będą:

 • Inwestorom Detalicznym oraz 
 • Inwestorom  Instytucjonalnym.

Millenium Dom Maklerski nie prowadzi zapisów na Akcje kierowane do Inwestorów Instytucjonalnych.

Informacje dla Inwestorów składających zapisy w transzy Inwestorów Detalicznych:

 • Zapisy są przyjmowane po Cenie Maksymalnej, ustalonej na poziomie 43 zł. za jedną Akcję Oferowaną.
 • Cena ostateczna (Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych) oraz informacja o liczbie oferowanych akcji  zostanie opublikowana w dniu 29 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)  
 • W dniu ustalenia Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, zostanie podjęta decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych. Ponadto, zostanie ustalona ostateczna liczbę akcji oferowana poszczególnym kategoriom inwestorów..
 • W kategorii Inwestorów Detalicznych Inwestor może złożyć wiele zapisów.
 • Maksymalna wielkość zapisu to 9 391 304 akcji.
 • Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Prospekcie), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże Inwestora do czasu przydziału akcji albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia oferty.
 • Pełnomocnictwo bez ograniczeń do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym Millennium Domu Maklerskim SA uprawnia do złożenia zapisu.
 • Przydział akcji oferowanych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW, w związku z czym inwestor zainteresowany złożeniem zapisu powinien posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapis.
 • Inwestor w chwili składania zapisu musi posiadać na rachunku pieniężnym w domu maklerskim środki (w skład których wchodzą niezablokowane środki pieniężne) w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji, na którą zamierza złożyć zapis i Ceny Maksymalnej. Nierozliczone należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych nie mogą stanowić pokrycia zlecenia.
 • Dom Maklerski nie pobiera prowizji od zrealizowanych transakcji kupna w Ofercie.
 •  Niewykorzystana część wpłaconych środków zostanie odblokowana na rachunku pieniężnym Inwestora w co do zasady terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych, ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty lub niedojściu Oferty do skutku, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek.
 • Zapisy w transzy Inwestorów Detalicznych można składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego lub za pośrednictwem telefonu  oraz Internetu (o ile inwestor podpisał z Millennium Domem Maklerskim stosowną umowę).
 • Millennium Dom Maklerski prowadzi obsługę zapisów na zakup w ofercie publicznej akcji  Allegro.eu w dniach od 23 do 28 września 2020 r. (  zapisy w POK oraz składane telefonicznie  przyjmowane będą w godzinach pracy POK oraz infolinii telefonicznej, natomiast zapisy składane z wykorzystaniem sieci Internet  całodobowo, a  w dniu 28 września 2020 r. do godziny 23:59).
 • Dom Maklerski otrzymuje wynagrodzenie z tytułu obsługi zapisów, które jest w części uzależnione od powodzenia Oferty. Na żądanie klienta Dom Maklerski przekaże szczegółowe informacje o przyjętych opłatach lub wskaże sposób ich kalkulacji.
 •  Szczegółowe dane o emisji znajdują się w prospekcie. Przed złożeniem zapisu na Akcje zapoznaj się z prospektem Allegro.eu

 

Przewidywany harmonogram oferty:

22 września 2020 r

Zatwierdzenie Prospektu przez CSSF; Paszportowanie Prospektu do KNF; Publikacja Prospektu; Otwarcie Oferty – rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

23-28 września 2020 r

Okres przyjmowania zapisów na akcje od Inwestorów Detalicznych – przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych (do godz. 23:59 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 28 września 2020 r.)

28 września 2020 r

Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych;  Ustalenie Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych, które będą oferowane w ramach Oferty, oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które będą oferowane inwestorom różnych kategorii ("Dzień Ustalenia Ceny")

28 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)

Podpisanie memorandum cenowego (ang. pricing memorandum) określającego m.in. Cenę Ofertową dla Inwestorów Detalicznych, Cenę Ofertową dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostateczną liczbę Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty i ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane inwestorom różnych kategorii

29 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)

Publikacja Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane inwestorom różnych kategorii, w formacie elektronicznym umożliwiającym wyszukiwanie informacji w obrębie dokumentu, na stronie internetowej Emitenta, na oficjalnej stronie internetowej giełdy papierów wartościowych w Luksemburgu (www.bourse.lu) oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących (www.bm.pkobp.pl i www.santander.pl/inwestor)

29 września-1 października 2020 r

Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

nie później niż 1 października 2020

Dokonanie płatności za Akcje Oferowane objęte zapisami Inwestorów Instytucjonalnych

5 października 2020 r

przydział za pośrednictwem GPW – składanie zleceń nabycia dla celów sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW

6 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)

Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych

 12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)

 Przewidywany pierwszy dzień obrotu Akcjami na GPW ("Dzień Rozpoczęcia Notowań")

   

Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie.

   

 

 

 

 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁYBY NARUSZENIE PRAWA.

 

REKLAMA. Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 ("Rozporządzenie Prospektowe") oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.

 

Niniejszy materiał jest adresowany i kierowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.

 

Ani niniejszy materiał, ani żadne informacje zawarte w nim nie stanowią podstawy do ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą lub zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w żadnej jurysdykcji.

 

Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane na podstawie informacji zamieszczonych w prospekcie sporządzonym na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Allegro.eu, spółki akcyjnej (société anonyme) utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą przy 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga oraz zarejestrowanej w rejestrze R.C.S. Luxembourg za numerem B 214830 ("Spółka") oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dostępnym pod adresem www.allegro.eu/ipo), zatwierdzonym dnia 22 września 2020 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") ("Prospekt").

 

Zatwierdzenia Prospektu przez CSSF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie.

 

Nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Inwestowanie w akcje Spółki wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym z ryzykiem finansowym związanym między innymi ze spadkiem kursu tych akcji lub ograniczeniem ich płynności. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się między innymi z koniecznością określenia przyszłego dochodu oraz oceny ryzyka z nim związanego. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

 

 

 

 

 

Organizacje