Oferta Publiczna akcji spółki 1C Entertainment S.A.

I

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

  1. Niniejsze materiały („Materiały”) mają wyłącznie charakter informacyjny i zawierają informacje dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Primetech S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) ogłoszonego dnia 14 czerwca 2019 r. („Wezwanie”).
  2. Niniejsze Materiały (oraz informacje w nich zamieszone) nie stanowią i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych lub być uznawane za doradztwo inwestycyjne, prawne ani podatkowe, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i indywidualnie adresowana do inwestora. Niniejsze Materiały nie stanowią także rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
  3. Famur S.A. (Wzywający) oraz jej dyrektorzy, członkowie organów, pracownicy, doradcy lub pełnomocnicy, nie świadczą usług doradztwa inwestycyjnego w związku z Wezwaniem. Żaden ze wskazanych podmiotów nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego Materiału, w tym za szkody z nich wynikające, ani nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu, ani nie składa (wprost lub w sposób dorozumiany), żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji w przedmiocie prawdziwości, rzetelności, dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszych Materiałach (ani w przedmiocie tego, czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w niniejszych Materiałach) albo innych informacji dotyczących Spółki, ani nie będzie dokonywał aktualizacji informacji zawartych w niniejszych Materiałach.
  4. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne i ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponosi wyłącznie podejmujący taką decyzję. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z Wezwaniem jest zobowiązany do dokonania własnej oceny korzyści oraz ryzyk, na podstawie całości dostępnych mu informacji, z uwzględnieniem własnych środków finansowych, indywidualnej sytuacji podatkowej oraz wszelkich innych dostępnych alternatyw inwestycyjnych, w tym przede wszystkim jest zobowiązany do:
    • dokonania własnej oceny warunków Wezwania, a także ryzyka inwestycyjnego związanego ze zbyciem akcji Spółki w ramach Wezwania na podstawie wszystkich informacji dostępnych publicznie, w tym wszelkich informacji udostępnionych przez Wzywającego oraz przez Spółkę;
    • wzięcia pod uwagę możliwości zasięgnięcia porady inwestycyjnej lub prawnej od profesjonalnych, licencjonowanych doradców, jeżeli mogłoby się to okazać pomocne do podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej.

Decyzja inwestycyjna dotycząca odpowiedzi na Wezwanie i zbycia akcji Spółki w ramach Wezwania powinna być niezależną, autonomiczną decyzją każdego akcjonariusza Spółki, podjętą po uwzględnieniu powyżej wskazanych czynników.

          

Organizacje