Oferta pierwotna Millennium Bank Hipoteczny S.A.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Polski lub zgodnie z przepisami prawa właściwej dla Państwa lokalnej jurysdykcji przewidującymi takie uprawnienie.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej hipotecznych listów zastawnych („Listy Zastawne”) Millennium Banku Hipotecznego S.A. („Bank”) na terytorium Polski oraz o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie i wprowadzenie Listów Zastawnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt podstawowy Banku, wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami do prospektu podstawowego i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 29 kwietnia 2022 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Banku (www.millenniumbh.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Millennium Domu Maklerskiego S.A. (www.millenniumdm.eu).

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Banku, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jego finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Bank działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Listów Zastawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące liczby Listów Zastawnych emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą ostateczne warunki emisji Listów Zastawnych („Ostateczne Warunki”), które zostaną opublikowane i będą dostępne na stronie internetowej Banku (www.millenniumbh.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Millenium Domu Maklerskiego S.A. (www.millenniumdm.eu).

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Listy Zastawne, opisanymi w punktach Prospektu zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz Ostatecznymi Warunkami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania Listów Zastawnych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu oraz Ostatecznych Warunków.

Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Polski. Ani Prospekt, ani Listy Zastawne nim objęte nie zostały zarejestrowane ani nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Listy Zastawne objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Polski powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

 

 

          

Organizacje