Oferta pierwotna serii N, Stilo Energy S.A.

ZASTRZEŻENIE

Przed uzyskaniem dostępu do Dokumentu Informacyjnego lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Dokumentu Informacyjnego, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Dokumentu Informacyjnego dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Dokumentu Informacyjnego jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Dokument Informacyjny udostępniony jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Dokumentu Informacyjnego pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Dokumentu Informacyjnego nie upoważnia Państwa do przekazania Dokumentu Informacyjnego innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Dokumentu Informacyjnego w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików.

Dokument Informacyjny został sporządzone w związku z publiczną ofertą z zachowaniem prawa poboru nie więcej niż 212.089 akcji na okaziciela serii N, Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złoty) każda i cenie emisyjnej równej 10 zł (dziesięć złoty) każda.

Zastrzeżenie prawne

Oferta Publiczna akcji serii N z zachowaniem prawa poboru prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem akcji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osób działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia akcji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Informacyjny nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Ponieważ oferta publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Dokumentu Informacyjnego następuje w trybie o którym mowa w art. 2 pkt. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE w zw. z art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Dokumentu Informacyjnego sporządzonego na potrzeby emisji akcji serii N. Dokument Informacyjny ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Dokumentem Informacyjnym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Oferta Publiczna kierowana do akcjonariuszy Stilo Energy S.A. będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadających osobowości prawnej, których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może wiązać się z utratą części lub całości inwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w Dokumencie informacyjnym, dostępnym na stronie internetowej Stilo Energy S.A. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje należy zapoznać się z czynnikami ryzyka. Materiały przedstawione na stronie emisji mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego.

 

 

          

Organizacje