Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Korzystając z usług i produktów Millennium Domu Maklerskiego S. A. powierza Pani/Pan nam swoje dane. Niniejsza polityka prywatności opisuje jakie dane i w jakim celu zbiera Dom Maklerski oraz w jaki sposób je wykorzystuje.

Zasady ochrony prywatności

Dom Maklerski zapewnia swoim Klientom bezpieczeństwo dokonywania operacji. Wszelkie informacje przekazywane przez naszych Klientów chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
Dom Maklerski aktywnie rozwija swoje systemy ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Klientów wdrażając nowe zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne. O zmianach w stosowanych zasadach ochrony poufności Dom Maklerski informuje Klientów przy pomocy strony internetowej lub innej, uzgodnionej z Klientem drogi komunikacji.
Z dniem 25 maja 2018 r. Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Dom Maklerski) rozpoczyna stosowanie wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie). Ze względu na powyższe Dom Maklerski informuje o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez Dom Maklerski Pani/Pana danych osobowych oraz o zasadach przetwarzania tych danych przez Dom Maklerski.

Administrator, Inspektor Ochrony Danych Osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie:
- adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
- telefon: (+48) 801 601 601, (+48) 022 598 26 00, (+48) 022 598 26 01
- e-mail: kancelaria@millenniumdm.pl
2. Dom Maklerski – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Pani/Pana dane osobowe.
3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Domu Maklerskim sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: "Inspektor"):
- adres: Inspektor Ochrony Danych, Millennium Dom Maklerski S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.
- e-mail: iod@millenniumdm.pl.
Może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Pani/Pana praw.
 

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Dom Maklerski gwarantuje, że będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Jeżeli Dom Maklerski będzie chciał przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostanie wtedy Pani/Pan odrębnie poinformowana/y o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez Dom Maklerski pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność Domu Maklerskiego. Przedstawiona poniżej tabela za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

Szczegóły dotyczące okresów przechowywania danych osobowych

Cel

Wyjaśnienie

Podstawa prawna

Długość okresu przetwarzania danych

Niezależnie od relacji z Domem Maklerskim Pani/Pana dane są przetwarzane w następujących celach:

Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Panią/Panem umowy.

Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, a także wykonania innych czynności prawnych związanych z umową.

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b)

–    Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-letni termin przedawnienia.

–    W przypadku braku zawarcia umowy do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 3 lata w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.

Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej umowy, której nie jest Pani/Pan stroną

Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy której nie jest Pani/Pan stroną (została Pani/Pan ustanowiona/ustanowiony pełnomocnikiem, jest Pani/Pan reprezentantem lub inną osobą wskazaną przez Klienta Domu Maklerskiego, itd.), rozpatrywania reklamacji,  archiwizacji, a także wykonania innych czynności prawnych związanych z umową, a także czynności w celu zawarcia za pośrednictwem Domu Maklerskiego umów z innymi podmiotami

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)

–  Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-letni termin przedawnienia.

–    W przypadku braku zawarcia umowy - do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 3 lata w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja zadań w interesie publicznym

W tym przypadku Dom Maklerski przetwarza dane osobowe po to, aby spełnić obowiązki nałożone z mocy przepisów prawa, w tym ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub zrealizować zadania w interesie publicznym. W szczególności mówimy tu o wypełnianiu obowiązków Domu Maklerskiego w związku  ze świadczeniem usług maklerskichj i realizacją zawartych umów oraz w celach archiwizacyjnych. Ponadto obowiązki takie wynikają m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, prawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zasad zachowania bezpieczeństwa przechowywanych środków.

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. c) oraz przepisy szczególne, które nakładają na Dom Maklerski obowiązki wskazane w wyjaśnieniach lub Rozporządzenie art. 6 ust. 1 lit. e).

–    Do czasu wypełnienia przez Dom Maklerski, obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa lub wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.

Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód

Jest to np. marketing usług i produktów firm współpracujących z Domem Maklerskim. W każdym przypadku zbierana od Pani/Pana zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który chcemy w oparciu o tą zgodę realizować.

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a)

–    Do czasu wycofania udzielonych zgód.

Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych.

Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu są powiązane z realizacją umowy zawartej z Panią/Panem i są to:

1)   zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Domu Maklerskiego, w tym monitoring placówek Domu Maklerskiego, z zachowaniem prywatności i godności osób,

2)   zapewnianie bezpieczeństwa transakcji, w szczególności zapobieganie nadużyciom,

3)   ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności,

4)   wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Domu Maklerskiego oraz w ramach Grupy Banku Millennium.

Oceniając, czy wskazane cele są uzasadnione bierzemy pod uwagę m.in.

a) wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania;
b) kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem;
c) charakter danych osobowych,
d) ewentualne konsekwencje zamierzonego przetwarzania;
e) istnienie odpowiednich zabezpieczeń.

podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)

–    Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Domu Maklerskiego stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-letni termin przedawnienia. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Jeśli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z Domem Maklerskim, Pani/Pana dane przetwarzane są także w następującym celu:

Marketing produktów i usług Domu Maklerskiego

Chodzi o marketing Domu Maklerskiego, w szczególności realizowany poprzez przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty lub w przypadku uzyskania stosownej zgody również poprzez  urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)

–    Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z Domem Maklerskim.

Ponadto, jeśli korzystasz z usług poprzez kanały bankowości elektronicznej, Twoje dane przetwarzane są w następującym celu:

Realizacja komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem stron internetowych Domu Maklerskiego

W ramach wskazanego celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane także po to aby umożliwić komunikację lub dostarczanie usług za pośrednictwem stron internetowych Domu Maklerskiego.

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. f)

 

–    Przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-letni termin przedawnienia.

 

Szczegółowa lista odbiorców danych osobowych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Domu Maklerskiego - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Dom Maklerski pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Dom Maklerski odbiorcom poza strukturą Domu Maklerskiego. Zawsze w takiej sytuacji Dom Maklerski dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Domu Maklerskiego, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

W zależności od łączących Panią/Pana relacji z Domem Maklerskim, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. Komisja Nadzoru Finansowego, 00-030 Warszawa  Plac Powstańców Warszawy 1, tel.: 22 262-50-00, e-mail: knf@knf.gov.pl, www: https://www.knf.gov.pl/
 2. Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12, tel.: 22 694 55 55, e-mail: kancelaria@mf.gov.pl, www: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow
 3. Generalny Inspektor Informacji Finansowej    -  Marian Banaś, 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12, : 22 694-30-60, e-mail:   sekretariat.IF@mf.gov.pl, www: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/aktualnosci
 4. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, 01-513 Warszawa ul. Alojzego Felińskiego 2B, :  22 56 18 001, 22 56 18 002, e-mail: ias.warszawa@mf.gov.pl, www: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie
 5. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 00-498 Warszawa ul. Książęca 4, tel.: 22 537 93 43, e-mail: kdpw@kdpw.pl, www: kdpw.pl
 6. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 00-498 Warszawa ul. Książęca 4, tel.: 22 628 32 32, e-mail: gpw@gpw.pl, www: https://www.gpw.pl/
 7. BondSpot S.A., 00-498 Warszawa ul. Książęca 4, : 22 537 74 00, e-mail: bondspot@bondspot.pl, www: www.bondspot.pl
 8. Statica S.A., 31-234 Kraków ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 II piętro, lokal 215, tel.: 12 61 44 760, e-mail: poczta@statica.pl, www: http://www.statica.pl/pl/
 9. Bank Millennium S.A., 02-593 Warszawa ul. Stanisława Żaryna 2A, tel.: 801 331 331, 22 598 40 40, e-mail: kontakt@bankmillennium.pl, www: https://www.bankmillennium.pl/
 10. Millennium Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A., 02-593 Warszawa ul. Stanisława Żaryna 2B, tel.: 22 337 58 83, e-mail: millenniumtfi@millenniumtfi.pl, www: http://www.millenniumtfi.pl/
 11. PricewaterhousCoopers, 00-638 Warszawa ul. Lecha Kaczyńskiego 14, tel.: 22 746 4000, www: https://www.pwc.pl/
 12. Inforsys S.A., 05-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 24, tel.: 22 545 31 00, e-mail: biuro@inforsys.pl, www: http//www.inforsys.pl/
 13. Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa Rodziny Hiszpańskich 8, tel.: 22 656 50 00, 801 333 444, e-mail: kontakt@poczta-polska.pl, www:   http://www.poczta-polska.pl/
 14. DPD Strefa Paczki Sp. z o.o., 02-274 Warszawa ul. Mineralna 15, Tel: 22 577-55-00 , e-mail: dpd@dpd.com.pl, www: https://www.dpd.com.pl/
 15. Esaliens TFI S.A., 00-085 Warszawa ul. Bielańska 12,tel.:  22 337 66 00,  e-mail: info@esaliens.pl, www:  https://www.esaliens.pl/

 

Szczegóły dotyczące Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 2. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane przez Dom Maklerski Pani/Pana dane osobowe są niezgodne z rzeczywistością, ma Pani/Pan prawo ich sprostowania lub uzupełnienia.
 3. Ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Domu Maklerskiego. Aby skorzystać z tego prawa może Pani/Pan złożyć żądanie zaprzestania przetwarzania   danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Domu Maklerskiego (ten sprzeciw uniemożliwia otrzymywanie jakichkolwiek materiałów marketingowych poprzez dostępne kanały kontaktu, dotyczących ofert Domu Maklerskiego.
 6. Ma Pani/Pan również prawo do otrzymania od Domu Maklerskiego swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Pani/Pana lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami.
 7. Ma Pani/Pan prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziła/ł Pani/Pan wcześniej na to wyraźną zgodę.
 8. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan wycofać w Punkcie Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego, przez infolinię telefoniczną 801 601 601 - numer dostępny tylko z telefonów sieci krajowych, (+48) 22 598 26 87 - numer dostępny również z zagranicy), w aplikacji internetowej  ePromakPlus lub w placówkach Agenta (Banku Millennium). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
 9. W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.
 10. Jeśli zamierza Pani/Pan złożyć Wniosek o realizację powyższych praw może Pani/Pan to zrobić:
  1. a) osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta – lista dostępna na http://www.millenniumdm.pl/pok
   b) jeśli jest Pani/Pan Klientem najszybciej można złożyć wniosek:
   - za pośrednictwem aplikacji ePromakPlus w zakładce Wnioski > RODO
   - telefonicznie, przez CallCenter: 801 601 601
   - można też skorzystać z formy korespondencyjnej wysyłając pismo na adres: Millennium Dom Maklerski S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.
 11. Dom Maklerski zobowiązany jest do udzielenia informacji, o które Pani/Pan wnioskuje w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Jeśli żądanie ma skomplikowany charakter lub liczba żądań jest duża Dom Maklerski ma prawo przedłużyć termin rozpatrzenia Wniosku o dodatkowe dwa miesiące, o czym Dom Maklerski uprzednio poinformuje w terminie miesiąca od otrzymania Wniosku. Maksymalny termin realizacji nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty otrzymania wniosku.
 12. Podjęcie przez Dom Maklerski działań zawartych w złożonym Wniosku oraz wydanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne. Jeżeli jednak żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter Dom Maklerski może:
  1. a) pobrać rozsądną opłatę, zgodną z cennikiem usług,
   b) odmówić podjęcia działań podając uzasadnienie.
 13. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Dom Maklerski Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Organizacje